Ch? nh?t, 11/11/2018, 11:50 (GMT+7)

Vi?t Nam s? có l?c l??ng m?nh nh?t khi ??i chi?n Malaysia

Các tr? c?t nh? Bùi Ti?n D?ng hay V?n Quy?t ??u ?? bình ph?c ?? s?n sàng góp m?t trong tr?n ??u v?i ??i th? ?áng g?m nh?t ? b?ng A AFF Cup 2018.

"Chan t?i ?? ?n, và h?m nay s? tr? l?i t?p luy?n bình th??ng cùng các ??ng ??i", Nguy?n V?n Quy?t chia s? v?i VnExpress.

Sau tr?n ra quan th?ng Lào 3-0, V?n Quy?t b? ?au gót chan. Th? quan tuy?n Vi?t Nam cho bi?t nguyên nhan m?t ph?n ??n t? vi?c anh ph?i t?p luy?n và thi ??u trên các m?t san kh? c?ng trên ??t Lào. S? tr? l?i c?a V?n Quy?t s? giúp HLV Park hang-seo th? phào nh? nh?m, b?i ti?n ??o c?a CLB Hà N?i lu?n ???c ?ánh giá cao v? chuyên m?n c?ng nh? tinh th?n.

V?n Quy?t thi ??u kh?ng tr?n v?n trong tr?n th?ng Lào 3-0 ? tr?n ra quan 8/11. ?nh: Lam Th?a.

V?n Quy?t thi ??u kh?ng tr?n v?n trong tr?n th?ng Lào 3-0 ? tr?n ra quan 8/11. ?nh: Lam Th?a.

Trung v? Bùi Ti?n D?ng c?ng ?? bình ph?c hoàn toàn. Tr??c ?ó anh b? ?au nh? trong bu?i t?p trên san v?n ??ng Qu?c gia Lào. HLV Park Hang-seo kh?ng mu?n m?o hi?m nên quy?t ??nh g?ch tên anh kh?i danh sách, b? trí Ng?c H?i ?á trung v? cùng Duy M?nh và ?ình Tr?ng.

? khu v?c gi?a san, Huy Hùng c?ng ?? h?i ph?c ch?n th??ng c?. Tuy nhiên, kh? n?ng vào san c?a c?u th? thu?c biên ch? Qu?ng Nam kh?ng cao, vì ? v? trí c?a anh ?ang có nhi?u l?a ch?n nh? Quang H?i, Xuan Tr??ng, Hùng D?ng hay Duy M?nh.

Malaysia là ??i th? khó ch?i nh?t c?a Vi?t Nam t?i b?ng A. L?i th? c?a th?y trò HLV Park Hang-seo là ???c thi ??u trên san nhà. Ngoài ra, Vi?t Nam c?ng có nhi?u ngày ngh? h?n khi kh?ng thi ??u lo?t tr?n th? hai ngày 12/11 - th?i ?i?m Malaysia ph?i ti?p ?ón Lào và sau ?ó di chuy?n sang Hà N?i ?? chu?n b? ??i ??u th?y trò HLV Park Hang-seo.

Lam Th?a

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email