Th? sáu, 9/11/2018, 15:26 (GMT+7)

Truy?n th?ng khu v?c ?n t??ng v? s? áp ??o c?a Vi?t Nam ? tr?n ra quan

Bola Indonesia và FOX Sports dành nhi?u l?i khen cho th?y trò HLV Park Hang-seo sau tr?n ra quan th?ng Lào 3-0 t?i 8/11.

"Vi?t Nam ki?m soát bóng v??t tr?i v?i 80% và ???c h??ng tám qu? ph?t góc - so v?i ch? m?t c?a Lào", t? Bola Indonesia?nh?n m?nh vào th?ng s? tr?n ??u. "??i khách còn tung ra t?i 19 pha d?t ?i?m, v?i 10 tình hu?ng trúng ?ích. Trong khi ?ó, Lào ch? hai cú d?t ?i?m vào trong khung thành".

"S? l?n l??t c?a ??i khách ???c th? hi?n ngay nh?ng phút ??u tiên. Vi?t Nam tràn sang bên san ??i th? và có lúc h? ki?m soát bóng lên t?i 94%. H? duy trì th? c?ng ??n h?t tr?n, v?i 84% th?i l??ng c?m bóng c? tr?n", ky gi??Akshat Mehrish trên t??Fox Sports cho hay.

Fox Sports b?t ng? v?i s? v??t tr?i c?a Vi?t Nam tr??c Lào: Nhìn vào nh?ng con s? kia mà xem. Vi?t Nam ?ang l?n l??t ??i th? ngay ??u tr?n v?i t? l? ki?m soát bóng 94%. ?ó m?i là áp ??o. Li?u Lào có th? phá v? th? áp ??o này kh?ng?.

Fox Sports b?t ng? v?i s? v??t tr?i c?a Vi?t Nam tr??c Lào: "Nhìn vào nh?ng con s? kia mà xem. Vi?t Nam ?ang l?n l??t ??i th? ngay ??u tr?n v?i t? l? ki?m soát bóng 94%. ?ó m?i là áp ??o. Li?u Lào có th? phá v? th? áp ??o này kh?ng?".

Nguy?n C?ng Ph??ng, Nguy?n Anh ??c và Nguy?n Quang H?i l?n l??t ghi bàn mang v? chi?n th?ng ??u tay cho th?y trò HLV Park Hang-seo. Mehrish còn cho r?ng chi ti?t ba c?u th? h? Nguy?n ghi bàn cho Vi?t Nam khá thú v?: "Ch? c?n tìm ki?m Google là bi?t ???c h? Nguy?n ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam. Nh?ng k?t qu? tr?n ??u c?ng ?? ?? th?y s? áp ??o ?ó".

Kh?ng ch? chuyên m?n, Vi?t Nam còn áp ??o ??i th? ? l??ng khán gi? có m?t trên SV? Qu?c gia Lào. "AFF Cup gi?ng nh? World Cup thu nh? c?a ??ng Nam á. Các ??i bóng trong khu v?c chi?n ??u v?i ni?m t? hào dan t?c. ?i?u ?ó thu hút hàng ch?c nghìn khán gi? t?i san. ?i?u ?ó ???c th? hi?n r? ? tr?n ??u trên SV? Qu?c gia Lào. C?m giác nh? C?V Vi?t Nam còn tr?i h?n ch? nhà v? s? l??ng", Mehrish nh?n xét thêm.

Vi?t Nam ???c ngh? ? l??t tr?n th? hai b?ng A ngày 12/11. ??i s? v? n??c ?? chu?n b? cho cu?c ?ón ti?p?Malaysia t?i M? ?ình ngày 16/11.

Vi?t Nam 3-0 Lào
 
 

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email