Th? hai, 12/11/2018, 13:49 (GMT+7)

Ti?n ??o Philippines l?n th? ba liên ti?p l? AFF Cup

Javier Patino g?p v?n ?? ? b?p chan và s? kh?ng d? AFF Cup 2018 mà d??ng th??ng ch? Asian Cup 2019.

"T?i ?? b? ?au ? b?p chan ? bu?i t?p h?m qua", Patino th?ng báo trên Instagram h?m 11/11. "T?i s? kh?ng th? cùng ??ng ??i chinh chi?n ? AFF Cup s?p t?i. Ban hu?n luy?n cho r?ng kh?ng nên m?o hi?m thi ??u t?i gi?i này, vì m?c tiêu quan tr?ng h?n là Asian Cup. T?i mu?n chúc ??ng ??i may m?n, còn t?i s? tr? v? nhà ch? ch?n th??ng h?i ph?c".

Javier Patino v?n ch?a có duyên v?i AFF Cup. ?nh: FSA.

Javier Patino v?n ch?a có duyên v?i AFF Cup. ?nh: FSA.

N?m 2014, Patino v?ng m?t ? AFF Cup vì ph?i ph?u thu?t l?ng. Hai n?m sau, anh kh?ng ???c CLB cho phép v? thi ??u t?i gi?i khu v?c.

Patino sinh ra và l?n lên ? Madrid và t?ng thi ??u t?i gi?i h?ng Hai Tay Ban Nha cho Cordoba và Xerez. Anh ???c CLB Buriram United c?a Thái Lan ?? m?t t?i và tr?i th?m ?ón v? ??ng Nam á n?m 2013. ?ó c?ng là th?i ?i?m Patino ???c g?i lên tuy?n Philippines. Trong màu áo Buriram, chan sút 30 tu?i d?n tr? thành cay s?n bàn ?áng s? b?c nh?t khu v?c.

Patino ???c CLB Hà Nam Ki?n Nghi?p chiêu m? n?m 2015. Trong ba n?m thi ??u ? gi?i V?QG Trung Qu?c, chan sút cao 1m83 ghi ???c 21 bàn th?ng qua 60 tr?n. ??u n?m 2018, Patino dính ch?n th??ng ??u g?i và b? CLB Trung Qu?c thanh ly h?p ??ng. Anh tr? v? khoác áo Buriram và góp ph?n giúp ??i v? ??ch Thái Lan.

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email