Th? b?y, 10/11/2018, 21:21 (GMT+7)

‘Messi Lào’ rút l?i quy?t ??nh b? ??i tuy?n Lào

Soukaphone Vongchiengkham cho bi?t anh s? ti?p t?c cùng ??i tuy?n Lào thi ??u ? AFF Cup 2018.

Vi?c kh?ng ???c ra san trong tr?n ??u v?i Vi?t Nam ngày 8/11 khi?n?Vongchiengkham ?c ch?.

Vi?c kh?ng ???c ra san trong tr?n ??u v?i Vi?t Nam ngày 8/11 khi?n?Vongchiengkham ?c ch?.

"T?i ?? ngh? l?i. ?ay ch?a ph?i là lúc ?? gi? t? ??i tuy?n", c?u th? ???c g?i là "Messi Lào" Vongchiengkham chia s? v?i VnExpress t?i 10/11.

Vongchiengkham kh?ng ???c s? d?ng trong tr?n ??u ra quan AFF Cup 2018 g?p Vi?t Nam (thua 0-3) h?m 8/11 trên san Qu?c gia Lào. ?i?u này khi?n c?u th? giàu kinh nghi?m nh?t trong ??i hình c?a HLV Varadaraju Sundramoorthy b?c xúc, tuyên b? gi? t? ??i tuy?n qu?c gia ngay sáng h?m sau.

Ngay l?p t?c, l?nh ??o Liên ?oàn bóng ?á Lào và HLV Sundramoorthy ?? có cu?c nói chuy?n riêng v?i Vongchiengkham. K?t qu?, c?u th? sinh n?m 1992 rút l?i quy?t ??nh gi? t? ??i tuy?n.?"T?i s? ti?p t?c thi ??u t?i AFF Cup n?m nay. Nh?ng t?i mu?n ???c ra san thi ??u và c?ng hi?n cho ??i nhà", anh nói thêm.

Vongchiengkham ?ang cùng ??i tuy?n chu?n b? cho chuy?n làm khách ??n san c?a Malaysia ? l??t tr?n th? hai b?ng A ngày 12/11.

Vongchiengkham ch? cao 1m55 nh?ng s? h?u k? thu?t cá nhan ?n t??ng nên ???c C?V g?i là "Messi Lào". Anh ?ang ??u quan cho CLB Sisaket c?a Thái Lan. Theo ti?t l? c?a Vongchiengkham, sang n?m 2019 anh có th? s? thi ??u t?i V-League b?i ?? nh?n ???c l?i m?i c?a Viettel - ??i bóng m?i giành quy?n th?ng h?ng.

Cau chuy?n gi? t? ??i tuy?n r?i rút l?i quy?t ??nh c?a Vongchiengkham có nhi?u nét t??ng ??ng v?i "nguyên m?u" Lionel Messi. Ti?n ??o ng??i Argentina t?ng tuyên b? gi? t? ??i tuy?n sau th?t b?i t?i Copa America 2016. Nh?ng sau khi ???c gi?i ch?c, các c?u c?u th? và C?V kêu g?i, anh ?? ??i y và tr? l?i.

Lam Th?a

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email