Th? sáu, 9/11/2018, 17:58 (GMT+7)

'Messi Lào' b? AFF Cup vì kh?ng ???c ?á trong tr?n g?p Vi?t Nam

Ti?n ??o?Soukaphone Vongchiengkham c?ng khai th?t v?ng vì kh?ng ???c tr?ng d?ng ? tr?n ra quan AFF Cup 2018 h?m 8/11.

"T?i là ng??i Lào t? trong máu th?t. T?i mu?n xin l?i vì tr?n thua Vi?t Nam t?i qua, và t?i c?ng kh?ng th? giúp gì cho ??i", Vongchiengkham tam s? trên trang cá nhan h?m nay 9/11. "?êm qua t?i kh?ng an gi?c. T?i kh?ng xin l?i vì kh?ng ???c ra san, mà vì tuy?n Lào ?? ??i th? vùi d?p trên san nhà. T?i mu?n t?n d?ng kinh nghi?m b?n l?n d? AFF Cup và nhi?u gi?i ??u c?ng nh? danh hi?u khác. Nh?ng h? kh?ng cho t?i c? h?i thi ??u. T?i xin l?i vì kh?ng ?? trình ?? ?? khoác áo ??i tuy?n, và gi? thì t?i mu?n tam h?n thanh th?n".

L?B? Lào v?n ch?a ph?n h?i v? vi?c Messi Lào tuyên b? r?i ??i. ?nh: ??c ??ng.

L?B? Lào v?n ch?a ph?n h?i v? vi?c "Messi Lào" tuyên b? r?i ??i. ?nh: ??c ??ng.

"T?i ?au lòng vì t?i t?ng ra san ? tr?n Lào th?ng CLB Thái Lan?Buriram United c?ng trên san nhà. ?i?u ?ó cho th?y Lào có th? chi?n ??u v?i b?t c? ??i bóng m?nh nào. ?i?u sau cùng t?i mu?n nói v?i ng??i ham m? bóng ?á Lào là t?i s? lu?n s?n sàng c?ng hi?n cho ??i tuy?n trong t??ng lai. T?i yêu ??t n??c này và vi?c t?i sang thi ??u ? Thái Lan c?ng ?? giúp bóng ?á Lào. C?m ?n m?i ng??i ?? d?i theo t?i. Chúc các c?u th? tr? ti?p t?c ph?n ??u t?i gi?i".

Cu?i bài chia s?, chan sút ch? cao 1m55 ghi: "T?i s? rút kh?i ??i hình d? gi?i và mong m?i ng??i th?ng c?m. T?i sinh ra ?? nh? bé nh? bao ng??i Lào khác, nh?ng ?? v??t qua bao ch??ng ng?i. H?n g?p l?i các b?n khi t?i tr? l?i CLB".

Vongchiengkham còn chia s? hình ?nh khi thi ??u t?i nh?ng k? AFF Cup tr??c ?ay. Anh lu?n n?i b?t ? tuy?n Lào nh? k? thu?t và kh? n?ng ?i bóng t?t, ph?n nào gi?ng siêu sao Lionel Messi. Ti?n ??o 26 tu?i kh?ng ???c ra san trong th?t b?i 0-3 g?p Vi?t Nam tr?n ra quan. Ngày 12/11, Lào s? làm khách t?i Malaysia.

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email