Th? hai, 12/11/2018, 15:13 (GMT+7)

Keisuke Honda b? cham ch?c vì v?ng m?t ? tr?n ??u c?a Campuchia

HLV tr??ng c?a ??i tuy?n Campuchia b?n thi ??u nên kh?ng th? góp m?t ? tr?n ra quan AFF Cup 2018 thua Malaysia tu?n tr??c.

Honda ph?i thi ??u ? gi?i v? ??ch Australia, trong khi ?áng ra anh ph?i có m?t ?? d?n d?t tuy?n Campuchia.

Honda ph?i thi ??u ? gi?i v? ??ch Australia, trong khi ?áng ra anh ph?i có m?t ?? d?n d?t tuy?n Campuchia.

Kh?ng thu?c nhóm ??i tuy?n có kh? n?ng c?nh tranh danh hi?u, nh?ng?Campuchia ???c chú y khá nhi?u khi b??c vào gi?i n?m nay. D?n d?t h? là ti?n v? l?ng danh c?a ??i tuy?n Nh?t B?n Keisuke Honda.?

Tuy nhiên, ? l??t tr?n ??u tiên h?m 8/11, Honda kh?ng xu?t hi?n trên b?ng gh? ch? ??o, do b?n thi ??u cho?Melbourne Victory (Australia). Th?t b?i 0-1 tr??c ?ng c? viên v? ??ch Malaysia b?i v?y tr? thành cái c? ?? các C?V x? chùa tháp cham ch?c, dù k?t qu? ?ó là khó tránh kh?i.??

"Ch?ng th?y có chút phong cách ch?i bóng Nh?t B?n nào tr?n này", @Sakkarin Daorai vi?t trên m?ng x? h?i facebook.

@Hongsea Koe thì ng?n g?n: "HLV online". T? ra cham bi?m, @Tong PK vi?t: "Honda kh?ng th? vì Suzuki", v?i hàm y liên h? gi?a hai h?ng xe n?i ti?ng c?a Nh?t B?n. Gi?i AFF Cup t? nhi?u n?m nay do Suzuki tài tr?.?

V?i s? ví von t??ng t?, m?t s? ng??i khác cho r?ng: "Campuchia c?n ??ng c? Kawasaki ch? kh?ng ph?i Honda", ho?c "Có l? ph?i dùng Yahama th?i"...

Honda?b?t ng? ky h?p ??ng d?n d?t Campuchia tháng 8/2018, dù ch?a có b?t c? kinh nghi?m hu?n luy?n nào và v?n ?ang thi ??u ? A-League. S? h?p tác này xu?t phát t? m?i quan h? than thi?t gi?a Honda v?i Campuchia - n?i anh ?? xay d?ng h?c vi?n bóng ?á ? th? ?? Phnom Penh.?

H?m nay, Honda nhi?u kh? n?ng s? có m?t trong khu ch? ??o c?a Campuchia, khi ??i tuy?n n??c này làm khách c?a Myanmar ? l??t tr?n th? hai b?ng A. Hào h?ng v? ?i?u này, ti?n ??o k? c?u?Kouch Sokumpheak nói: "T?i s? n? l?c h?t s?c ?? khi?n Honda t? hào v? cái cách anh ?y d?n d?t và hu?n luy?n chúng t?i. Hy v?ng chúng t?i s? ??t k?t qu? t?t ?? ch?ng t? nh?ng gì anh ?y h??ng d?n là ?úng ??n và anh ?y ?ang giúp chúng t?i ti?n b?".

Hà ??

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email