Th? hai, 12/11/2018, 11:20 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo yêu c?u các tuy?n th? s?m d?t ?i?m chuy?n vé

Nhà c?m quan Hàn Qu?c e ng?i các h?c trò b? phan tam, ?nh h??ng ??n vi?c chu?n b? cho tr?n ??u s?p t?i gi?a Vi?t Nam và Malaysia ? AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo mu?n các h?c trò kh?ng b? phan tam trong vi?c chu?n b? cho tr?n ??u v?i Malaysia vào ngày 16/11.

HLV Park Hang-seo mu?n các h?c trò kh?ng b? phan tam trong vi?c chu?n b? cho tr?n ??u v?i Malaysia vào ngày 16/11.

Theo ngu?n tin c?a VnExpress, trong cu?c h?p ??i m?i ?ay HLV Park Hang-seo ?? yêu c?u các c?u th? ph?i gi?i quy?t xong chuy?n vé tr??c?ngày 13/11. ?ng ?y kh?ng mu?n các h?c trò phan tam, d?n t?i ?nh h??ng t?i vi?c chu?n b? cho cu?c chi?n v?i Malaysia ngày 16/11 trên san M? ?ình.

?ay ???c ?ánh giá là tr?n ??u ?áng ch? ??i nh?t ? b?ng A. Kh?ng ch? b?i tính ch?t c?nh tranh cho su?t vào bán k?t ? gi?i n?m nay, mà ?ó còn là cu?c h?nh ng? gi?a hai ??i bóng nhi?u duyên n? trong l?ch s? AFF Cup.?Nhu c?u v? vé t? ng??i ham m? vì v?y r?t cao.

Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam VFF ?? tìm cách gi?i quy?t chuy?n vé cho các c?u th? ngay ngày 10/11. M?i ng??i ???c t?ng 4 c?p vé m?i và có th? mua thêm 20 vé. Tuy nhiên?Qu? Ng?c H?i, L??ng Xuan Tr??ng, Nguy?n V?n Quy?t cùng r?t nhi?u tuy?n th? khác v?n ?ang ?au ??u vì nh?n ???c quá nhi?u l?i ?? ngh? xin hay mua h? vé.

T?i các k? AFF Cup tr??c ?ay, tuy?n Vi?t Nam c?ng th??ng b? phan tam v? v?n ?? này. Sát ngày thi ??u h? v?n liên t?c ph?i nh?n ?i?n tho?i r?i ch?y lên ch?y xu?ng ?? ??a vé... ?i?u này khi?n các c?u th? b? ?nh h??ng ph?n nào trong vi?c chu?n b? cho các tr?n ??u.

B?t ??u t? chi?u qua 11/11, VFF c?ng ?? t?ng c??ng l?c l??ng an ninh trong các bu?i t?p c?a tuy?n Vi?t Nam. ?ay là gi?i pháp ?? h?n ch? vi?c C?V vào san xin ch? ky ho?c ch?p hình, khi?n vi?c t?p luy?n c?a th?y trò HLV Park Hang-seo b? ?nh h??ng.

Lam Th?a

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email