Th? hai, 12/11/2018, 09:09 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo c? tr? ly ?i th?m dò Malaysia và Myanmar

Các ?ng L? ?ình Tu?n và Lee Young-jin gác l?i c?ng vi?c trên san t?p, ?? lên ???ng nghiên c?u các tr?n ??u c?a Malaysia và Myanmar ? AFF Cup 2018 h?m nay.

HLV Park Hang-seo trong bu?i t?p chi?u 11/11 t?i san Trung tam ?ào t?o tr? VFF.

HLV Park Hang-seo trong bu?i t?p chi?u 11/11 t?i san Trung tam ?ào t?o tr? VFF. ?nh: Lam Th?a.?

"Vi?c xem giò ??i th? có y ngh?a r?t quan tr?ng. Vì v?y, HLV Park Hang-seo ?? yêu c?u hai tr? ly Lee Yong-jin và L? ?ình Tu?n tr?c ti?p ?i theo d?i Malaysia và Myanmar thi ??u", m?t l?nh ??o Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam (VFF) chia s? v?i VnExpress.

HLV Lee Young-jin ???c c? ?i theo d?i tr?n ??u gi?a Myanmar và Campuchia. Trong khi ?ó, ?ng L? ?ình Tu?n tr?c ti?p xem tr?n Malaysia ti?p ?ón Lào. C? hai tr?n ??u này s? di?n ra h?m nay 12/11.?

? l??t tr?n này, tuy?n Vi?t Nam ???c ngh? (do m?i b?ng có n?m ??i). Vào ngày 16/11, th?y trò HLV Park Hang-seo s? ti?p Malaysia, ??i ???c cho là ??i th? l?n nh?t trong cu?c ?ua tranh v? trí ??u b?ng A.

Ti?n ??o Anh ??c cho bi?t lúc này toàn ??i ?ang r?t t?p trung, b?i Malaysia r?t m?nh. Tranh th? nh?ng lúc r?nh r?i, các c?u th? ??u m? b?ng hình ?? xem nhà v? ??ch AFF Cup 2010 thi ??u. Tuy nhiên, do tr?n ??u còn xa, nên HLV Park Hang-seo ch?a cho ??i h?p "m? b?ng" v? ??i th? này.

Sau khi giành HC b?c U23 chau á và vào bán k?t Asiad, HLV Park Hang-seo ???c k? v?ng s? giúp tuy?n Vi?t Nam tái hi?n chi?n tích v? ??ch AFF Cup nh? n?m 2008. ??i kh?i ??u gi?i thu?n l?i khi giành chi?n th?ng 3-0 trên san c?a Lào.

Lam Th?a

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email