Th? hai, 12/11/2018, 11:59 (GMT+7)

HLV Malaysia mu?n th?ng ??m Lào ?? chi?m ??nh b?ng A

?ng Tan Cheng Hoe thúc gi?c các h?c trò tr??c tr?n ??u th? hai b?ng A lúc 19h45 h?m nay 12/11 (gi? Hà N?i).

"Tr?n g?p Lào r?t quan tr?ng v?i Malaysia", ?ng Tan nói. "Chúng t?i s? ph?i ch?i t? tin và c? g?ng áp ??t th? tr?n t?n c?ng. T?n tr?ng Lào nh?ng chúng t?i ph?i ghi nhi?u bàn th?ng ?? ??t v? th? ??u b?ng, tr??c khi g?p Vi?t Nam và Myanmar. T?i s? ph?i thay ??i hàng c?ng, có th? xoay chuy?n ho?c thay th? nhan s?".

HLV Tan (th? hai t? trái sang)?mu?n phá l??i Lào và chi?m ??nh b?ng A. ?nh: Bernama.

HLV Tan (th? hai t? trái sang)?mu?n phá l??i Lào và chi?m ??nh b?ng A. ?nh: Bernama.

Malaysia giành chi?n th?ng 1-0 ? tr?n ra quan trên san c?a Campuchia. Ti?n ??o ch? l?c Norshahrul Idlan Talaha là tác gi? bàn duy nh?t cho ??i bóng c?a HLV Tan. Ba v? trí còn l?i trên hàng c?ng Malaysia thu?c v? ??i tr??ng Zaquan Adha Radzak, tài n?ng tr? Safawi Rasid và c?u th? nh?p t?ch Mohamadou Sumareh.

? chi?u ng??c l?i, kh?ng ???c ?ánh giá cao nh?ng HLV Sundramoorthy c?a tuy?n Lào v?n t? tin. ?ng nói: "Malaysia ?? ch?i t?t ? tr?n ??u tiên, v?i nhi?u m?i c?ng nguy hi?m. ?ay h?a h?n s? là tr?n ??u khó kh?n n?a v?i chúng t?i. Tuy nhiên, n?u ??t phong ?? cao, chúng t?i có th? gay ra nh?ng thách th?c kh?ng nh? cho b?t c? ??i th? nào. Chúng t?i s? kh?ng cam ch?u than ph?n c?a m?t ??i lót ???ng".

Thua Vi?t Nam ? tr?n ??u tiên, Lào v?p ph?i b?t ?n n?i b? khi ti?n ??o Soukaphone Vongchiengkham d?a b? AFF Cup vì kh?ng ???c ra san. Nh?ng c?u th? ???c ng??i ham m? trao bi?t danh "Messi Lào" sau ?ó ?? rút l?i quy?t ??nh.

Hi?n t?i, d?n ??u b?ng A là Vi?t Nam, sau khi giành chi?n th?ng 3-0 trên san Qu?c gia Lào. Tr?n ?ó HLV Park Hang-seo c?ng mu?n ghi nhi?u bàn th?ng ?? có l?i th? c?nh tranh trong cu?c ?ua vào bán k?t. Chính vì v?y ?ng liên t?c ??c thúc các h?c trò thi ??u, và cu?i tr?n t? v? b?c t?c khi t? tr?ng tài ch? cho bù gi? ba phút.

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email