Th? b?y, 10/11/2018, 08:03 (GMT+7)

Báo Hàn Qu?c khuyên Vi?t Nam gi? t?p trung sau tr?n th?ng Lào

T? Sports Seoul ?n t??ng v?i chi?n th?ng 3-0 c?a Vi?t Nam tr??c Lào, nh?ng tin r?ng khó kh?n v?n ? tr??c m?t th?y trò Park Hang-seo.

"?i?u quan tr?ng là ph?i gi? tinh th?n th?ng Lào cho tr?n ??u ti?p theo", t? Sports Seoul vi?t v? chi?n th?ng c?a Vi?t Nam t?i 8/11. "?ó là m?t tr?n ??u áp ??o c?a Vi?t Nam. Nhìn chung, Vi?t Nam chi?m ?u th?, c? v? t? s? l?n th? tr?n. AFF Cup là gi?i ??u mà Vi?t Nam ??t tham v?ng v? ??ch. Ng??i Vi?t Nam mu?n gi?i c?n khát danh hi?u kéo dài 10 n?m. ?i?u ?y là gánh n?ng kh?ng nh? cho HLV Park Hang-seo".

C?u th? Vi?t Nam s? có l?i th? v? th? l?c và ?i?u ki?n thi ??u trong cu?c ti?p ?ón Malaysia h?m 16/11. ?nh: ??c ??ng.

C?u th? Vi?t Nam s? có l?i th? v? th? l?c và ?i?u ki?n thi ??u trong cu?c ti?p ?ón Malaysia h?m 16/11. ?nh: ??c ??ng.

AFF Cup 2018 là l?n ??u tiên gi?i ??u s? m?t khu v?c thi ??u v?i th? th?c san nhà, san khách xen k? ngay t? vòng b?ng. Sports Seoul nh?n ??nh: "N?u mu?n v? ??ch AFF Cup, ??i tuy?n ?ó ph?i gi? ??nh b?ng. ?ó là l?i th? ?? ???c ch?i tr?n bán k?t l??t v? trên san nhà. Vi?t Nam mu?n ?i t?i tr?n ??u cu?i cùng, và ch?c ch?n h? mu?n nh?n s? c? v? to l?n t? C?V nhà ? th?i kh?c này. K?t qu? tr?n l??t ?i có nhi?u y ngh?a, nh?ng tr?n l??t v? bán k?t m?i mang y?u t? quy?t ??nh".

Vi?t Nam và Malaysia ?ang chia nhau hai v? trí ??u b?ng A sau l??t ??u ??u tiên. ?ay c?ng là hai ??i ???c ?ánh giá cao nh?t b?ng ??u. Nh?t báo Hàn Qu?c bình lu?n: "??i th? Malaysia ? l??t ??u th? hai c?a Vi?t Nam, là m?t th? l?c m?i n?i ? ??ng Nam á. H? ???c t? ch?c t?t, v?i v? khí s?c bén nh?t là ph?n c?ng nhanh. Vi?t Nam kh?ng ch?c giành chi?n th?ng tr??c ??i th? này, ??i c?ng v?a th?ng Campuchia ? l??t ??u ??u tiên".

Gi?ng nhi?u ng??i ham m? Vi?t Nam, Sports Seoul tin nhà v? ??ch AFF Cup 2008 ??t m?c tiêu giành tr?n ba ?i?m tr??c Malaysia. "Mu?n gi? ??nh b?ng, Vi?t Nam kh?ng còn cách nào khác ngoài ?ánh b?i Malaysia. ?ó s? là v?n ?? kh?ng nh? v?i HLV Park Hang-seo khi v? san nhà", t? báo này k?t lu?n.

Vi?t Nam có l?i th? ngh? tám ngày khi kh?ng ph?i thi ??u lo?t tr?n th? hai b?ng A h?m 12/11. Trong khi ?ó, Malaysia ph?i tr? v? nhà, ti?p Lào, sau ?ó bay sang Vi?t Nam ?? thi ??u h?m 16/11. Bên c?nh vi?c ???c ?á trên san nhà, th? l?c c?ng là m?t l?i th? c?a th?y trò HLV Park Hang-seo trong cu?c ?? s?c h?a h?n quy?t ??nh ng?i nh?t b?ng.

Th?ng Nguy?n

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email