Th? b?y, 10/11/2018, 08:17 (GMT+7)

Adisak t?ng suyt b? ??i tuy?n Thái Lan tr??c khi ghi 6 bàn

Ti?n ??o sinh n?m 1991 ch?n th??ng day ch?ng và ph?i ngh? thi ??u tám tháng trong n?m 2018.

"Tám tháng qua qu? th?t khó kh?n v?i t?i. T?i ?? ?ánh m?t ít nhi?u ni?m ?am mê ch?i bóng, và nhi?u lúc mu?n b? cu?c. Th?t may, nhi?u ng??i ?? ?ng h? t?i, trong ?ó có nh?ng ??ng ??i và C?V. T?i th?c lòng bi?t ?n h?", ti?n ??o Adisak Kraisorn phát bi?u sau tr?n th?ng Timor Leste 7-0 ? tr?n ra quan AFF Cup 2018.

Adisak là m?t trong ba ti?n ??o ???c HLV Milovan Rajevac tri?u t?p tham d? gi?i l?n này. Chan sút 27 tu?i bày t?: "T?i ?? b? l? nhi?u tr?n ??u trong vòng hai n?m qua. T?i bi?t ?n HLV ?? t?o c? h?i cho t?i thi ??u ? AFF Cup 2018. M?c tiêu c?a chúng t?i là b?o v? ch?c v? ??ch".

Adisak hi?n v??n lên d?n ??u danh sách ghi bàn ? AFF Cup 2018. ?nh: AFF.

Adisak hi?n v??n lên d?n ??u danh sách ghi bàn ? AFF Cup 2018. ?nh: AFF.

K? l?c ghi bàn trong m?t tr?n ??u AFF Cup hi?n t?i thu?c v? Noh Alam Shah. ? AFF Cup 2007, c?u ti?n ??o ng??i Singapore ?? ghi b?y bàn trong chi?n th?ng Lào 11-0 ? vòng b?ng. Alam Shah c?ng là ng??i ghi nhi?u bàn nh?t trong m?t k? AFF Cup, v?i 10 l?n l?p c?ng.

AFF Cup 2018 là gi?i ??u khu v?c th? hai mà Adisak tham d?, sau gi?i ??u này n?m 2014. T?i gi?i ??u cách ?ay b?n n?m, anh ch?i kh?ng thành c?ng và ch? ghi hai bàn. Ng?i sao c?a ??i tuy?n Thái Lan khi ?ó là?Chanathip Songkrasin kh?ng tham d? gi?i ??u n?m nay.

Th?ng ??m tr?n ra quan, nh?ng HLV Rajevac t? ra bình th?n. Nhà c?m quan ng??i Serbia chia s?: "Cách Timor Leste ti?p c?n tr?n ??u ?úng nh? nh?ng gì chúng t?i d? ?oán. H? ?? c? t?n c?ng và ?? l?i kho?ng tr?ng r?t l?n ? sau l?ng. H?u h?t các bàn th?ng c?a Thái Lan ???c ghi t? nh?ng pha ph?n c?ng nhanh. L?i ch?i c?a Timor Leste khi?n nhi?m v? c?a chúng t?i tr? nên d? dàng h?n. ?i?u ?y ???c ph?n ánh trên b?ng t? s?".

Rajevac c?ng cho r?ng quá trình chu?n b? cho AFF Cup 2018 c?a Thái Lan là nguyên nhan d?n t?i k?t qu? t?i 9/11. ?ng nói ti?p: "?i?u quan tr?ng m?i khi t?p trung ??i tuy?n là c?n có ?? th?i gian. Tr??c ?ay, chúng t?i kh?ng có ?i?u này nh?ng gi? ?? khác. Thái Lan có ?? th?i gian ?? xay d?ng l?i ch?i và c?i thi?n nh?ng ?i?m y?u. T?i vui vì các h?c trò ?? ch?ng minh ???c h? x?ng ?áng ???c ch?n".?

Timor Leste 0-7 Thái Lan
 
 

Th?ng Nguy?n

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email