Ch? nh?t, 11/11/2018, 06:49 (GMT+7)

Khó kh?n b?a vay Indonesia sau tr?n thua Singapore

Ng??i ham m? quay l?ng, d?u ?n chi?n thu?t nh?t nhòa là hai trong nh?ng v?n ?? HLV Bima Sakti ?ang ??i m?t.

Tr??c tr?n m? màn trên san Singapore h?m 9/11, C?V Indonesia gi?ng bi?u ng? ch? trích ??i tuy?n: "Các ng??i kh?ng th?y x?u h? v?i thành tích c?a ??i tr? à?". Gi?ng nh? m?t ?i?m báo, Indonesia ch?i d??i s?c và th?t b?i v?i t? s? 0-1. Thái ?? c?a C?V cho th?y Indonesia ch?a th?c s? s?n sàng cho AFF Cup.

C?V nhà nh?o báng Indonesia trong?tr?n g?p Singapore.

C?V nhà nh?o báng Indonesia trong?tr?n g?p Singapore.

H?n hai tu?n tr??c tr?n ra quan, Indonesia chia tay HLV Luis Milla do kh?ng tìm ???c ti?ng nói chung v? l??ng b?ng. Mau thu?n gi?a hai bên khi?n Indonesia ch?m tr? trong vi?c tri?u t?p c?u th? d? AFF Cup. L?B? Indonesia (PSSI) c?ng kh?ng m?i HLV có s? má v? c?m ??i, mà ?? ?ng Sakti - v?n ch?a t?ng d?n d?t ??i bóng chuyên nghi?p nào - lên th? ch?. Ng??i ham m? kh?ng còn m?n mà v?i tuy?n Indonesia, nh?t là khi ??i tr? c?a h? v?a vào t?i t? k?t gi?i U19 chau á.

??i hình c?a Indonesia c?ng b? gi?i chuyên m?n chê là thi?u sáng t?o, khi ?ng Sakti g?i lên nhi?u c?u th? có s? tr??ng ch?y cánh. H? ch? th? luan chuy?n bóng, nh?ng kh?ng tìm ???c cách xam nh?p hàng th? ??i ph??ng. ??i bóng n?m l?n ?o?t á quan AFF Cup c?ng v?ng tài n?ng 18 tu?i Egy Maulana vì ch?n th??ng ? gi?i U19 chau á. Maulana ???c coi là ni?m c?m h?ng trong l?i ch?i c?a Indonesia.

M?t nguyên nhan n?a cho th?y Indonesia kh?ng chu?n b? t?t cho gi?i là vi?c gi?i V?QG n??c này v?n ?ang di?n ra. Do ?ó, nhi?u c?u th? kh?ng t?p trung toàn tam toàn y cho ??i tuy?n. Tr? c?t Stefano Lilipaly thì c?ng khai s? mi?n c??ng khi lên t?p trung chu?n b? cho AFF Cup. ""M?i ng??i ??u bi?t t?i mu?n ?óng góp cho Bali United h?n", anh nói tr??c khi lên t?p trung. "T?i b? ??y vào tình c?nh khó kh?n, nh?ng t?i v?n s? lên tuy?n thi ??u".

???c ch?i trên san nhà ti?p Timor Leste ? l??t tr?n th? hai ngày 13/11, Indonesia b?ng m?i giá s? ph?i th?ng ?? nu?i hy v?ng ?i ti?p. B?i ? hai l??t cu?i, h? ph?i làm khách ? Thái Lan, sau ?ó ti?p Philippines trên san nhà.

Xuan Bình

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email