Th? sáu, 9/11/2018, 10:52 (GMT+7)

5 d?u ?n chi?n thu?t c?a HLV Park Hang-seo trong tr?n th?ng Lào

Kh?ng ch? giành chi?n th?ng nhàn nh? tr??c ??i th? d??i c?, Vi?t Nam còn gi?u ???c nhi?u bài t?n c?ng cho ch?ng ???ng còn l?i c?a AFF Cup 2018.

1. Sút xa. Tr??c ??i tuy?n Lào ch?i co c?m v?i y ?? ?? bê t?ng tr??c khung thành, tuy?n gi?a c?a Vi?t Nam ???c khuy?n khích sút xa. V?n Quy?t, Quang H?i và ??c bi?t là Xuan Tr??ng kh?ng ng?n ng?i ra chan m?i khi có kho?ng tr?ng, dù trong nhi?u tình hu?ng, v? trí d?t ?i?m cách khung thành Lào t?i 30 mét.

Trong s? ?? 3-4-3, v?i hai ti?n v? trung tam có kh? n?ng ?ánh ch?n ch? ? m?c khá, sút xa còn là ph??ng án t?t ?? Vi?t Nam ng?n nh?ng ???ng ph?n c?ng nhanh c?a ??i th?. N?u may m?n và chu?n xác h?n, Xuan Tr??ng ho?c Quang H?i ?? có th? l?p c?ng t? nh?ng cú ??i bác t?m xa.

C?ng Ph??ng m?ng bàn m? t? s? vào l?oi Lào t?i 8/11. ?nh: ??c ??ng.

C?ng Ph??ng m?ng bàn m? t? s? vào l?oi Lào t?i 8/11. ?nh: ??c ??ng.

2. Pressing t?m cao. L?i ch?i này ?? ???c HLV Park Hang-seo s? d?ng t? Asiad 2018, tr??c nh?ng ??i th? y?u ? vòng b?ng là Nepal và Pakistan. ? tr?n ra quan t?i AFF Cup, Vi?t Nam ti?p t?c khi?n m?t ??i th? c?a d??i khác là Lào g?p khó khi tri?n khai bóng. Các tuy?n th?, sau khi m?t bóng, lu?n áp sát r?t nhanh hòng ?o?t l?i quy?n ki?m soát m?t cách s?m nh?t có th?. Bàn m? t? s? c?a C?ng Ph??ng là minh ch?ng r? nét cho cách ?á này. V?n H?u, sau khi chi?n th?ng trong pha tranh ch?p bên ph?n san Lào, ?? t?o th?i c? cho ??ng ??i l?p c?ng.

3. Kh? n?ng ?ánh v? m?t. Ngo?i tr? tình hu?ng c?t ngang vòng c?m và c?a lòng c?a Tr?ng Hoàng cu?i hi?p m?t, Vi?t Nam g?n nh? kh?ng tri?n khai nh?ng mi?ng ?ánh ? nách ??i th?. T?i vòng chung k?t U23 chau á và Asiad 2018, ?ay là ngón ?òn nguy hi?m nh?t c?a Vi?t Nam nh? k? thu?t và kh? n?ng d?t ?i?m ?a d?ng c?a nh?ng c?u th? trên hàng c?ng.

?ó có th? xem là m?t cách gi?u bài c?a HLV Park Hang-seo. Lào là m?t ??i th? y?u và Vi?t Nam, v?i vi?c có bàn m? t? s? s?m, kh?ng c?n gi? h?t các cách ti?p c?n khung thành trong tr?n ra quan. Bóng th??ng ???c d?n vào trung l?, ?? các c?u th? sút xa, ch?c khe ho?c ??t phá theo ki?u v? m?t ??i th?.

V?n Quy?t ch?i r?ng và th??ng xuyên lùi v? gi?a san ?? t? ch?c l?i ch?i v?i Xuan Tr??ng, Quang H?i. ?nh: ??c ??ng.

V?n Quy?t ch?i r?ng và th??ng xuyên lùi v? gi?a san ?? t? ch?c l?i ch?i v?i Xuan Tr??ng, Quang H?i. ?nh: ??c ??ng.

4. V? trí ??t phá c?a C?ng Ph??ng. T? gi?i U23 chau á t?i Asiad và bay gi? là AFF Cup, C?ng Ph??ng có s? tr??ng thành v??t b?c v? t? duy chi?n thu?t. Anh kh?ng còn ?i bóng t? gi?a san, hay c? g?ng v??t qua hai, ba h?u v? ??i ph??ng n?a. Trái l?i, ti?n ??o c?a HAGL th??ng ch?n v? trí t?ng t?c t? kho?ng m?t ph?n ba san, tính t? khung thành ??i th?. V? trí ??t phá này c?a C?ng Ph??ng khi?n hàng th? ??i ph??ng d? x?c x?ch và khó b?t các kho?ng tr?ng h?n.

M?t ?i?m sáng n?a trong cách ?i bóng c?a C?ng Ph??ng là anh kh?ng còn c? d?t ?i?m khi rê d?t. Thay vào ?ó, c?u tuy?n th? U23 Vi?t Nam có xu h??ng nh? bóng l?i cho ??ng ??i chi?m kho?ng tr?ng mà anh v?a t?o ra.

Chi?n th?ng c?a Vi?t Nam ???c ?ánh giá cao b?i các c?u th? m?t ít s?c và gi? ???c bài cho các tr?n k? ti?p. ?nh: ??c ??ng.

Chi?n th?ng c?a Vi?t Nam ???c ?ánh giá cao b?i các c?u th? m?t ít s?c và gi? ???c bài cho các tr?n k? ti?p. ?nh:???c ??ng.

5. Ngòi n? V?n Quy?t. Trên ly thuy?t, ??i tr??ng Vi?t Nam gi? v? trí ti?n ??o lùi nh?ng th?c t? khi tri?n khai bóng, c?u th? Hà N?i th??ng lùi sau và tham gia luan chuy?n bóng cùng Quang H?i, Xuan Tr??ng. Cách di chuy?n này giúp Vi?t Nam áp ??o quan s? ? khu v?c trung tam, ??ng th?i khi?n h?u v? ??i ph??ng b?i r?i. N?u kh?ng b? theo kèm, s? 10 c?a Vi?t Nam s? l?p t?c sút xa. Còn n?u có h?u v? ch?y theo, V?n Quy?t s? t?a bóng xu?ng cho ti?n v? cánh b?ng lên trám vào v? trí c?a anh trên hàng c?ng.

Pha ph?i h?p d?ng này ???c th?c hi?n ? phút 35. V?n Quy?t nh?n bóng t? Quang H?i, sau m?t nh?p ch?nh và quan sát, ?? ch?c khe cho Tr?ng Hoàng b?ng lên ? cánh ph?i. N?u h?u v? Lào kh?ng k?p áp sát, Vi?t Nam có th? ?? có m?t c? h?i thành bàn.

Vi?t Nam 3-0 Lào
 
 

Di?n bi?n chính tr?n Lào 0-3 Vi?t Nam.

Th?ng Nguy?n

 
'
 
 
Chia s? bài vi?t qua Email