Th? sáu, 9/11/2018, 12:01 (GMT+7)

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Dù chi?n th?ng 3-0, chi?n l??c gia c?a ??i tuy?n Vi?t Nam v?n ph?n ?ng m?nh v?i các tr?ng tài ? cu?i tr?n ra quan AFF Cup 2018, t?i 8/11.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Sau khi ti?ng còi k?t thúc tr?n ??u trên san Qu?c gia Lào, HLV Park Hang-seo ch?y ??n ch? tr?ng tài th? t? ?? ph?n ?ng. Theo ?ng, các tr?ng tài cho bù gi? ba phút là quá ít so v?i th?c t? di?n ra trong hi?p hai.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Các tr? ly ph?i ch?y ??n can ng?n, ??a nhà c?m quan ng??i Hàn Qu?c tr? v? khu k? thu?t c?a ??i nhà.?

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

HLV Park Hang-seo ch?a h?t b?c t?c khi v? ch? ng?i.?Theo ngu?n tin c?a VnExpress, ?ng ch?a hài lòng v?i t? s? 3-0 và mu?n t?n d?ng qu?ng th?i gian cu?i tr?n - khi các c?u th? Lào ?? xu?ng s?c - ?? ki?m thêm bàn th?ng nh?m tích l?y hi?u s?. ? b?ng A, Vi?t Nam ph?i ??i di?n v?i hai ??i th? có th? c?nh tranh quy?t li?t là Malaysia và Myanmar.?

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Chính vì ly do ?ó,?HLV Park Hang-seo t? ra r?t nghiêm túc khi b??c vào tr?n ??u v?i Lào. ?ay c?ng là tr?n c?m quan ??u tiên c?a ?ng ? m?t k? AFF Cup - gi?i ??u mà ?ng t?ng ti?t l? là ???c ?? cao nh?t trong b?n h?p ??ng v?i Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam trong n?m 2018.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Nhà c?m quan 59 tu?i th?m chí m?t mình ??ng c?u nguy?n tr??c khi tr?n ??u di?n ra.?

D??i tri?u ??i c?a HLV Park Hang-seo, U23 vào ??n chung k?t U23 chau á, Olympic v? th? t? Asiad. Nh?ng, th?c t? là ?ng ch?a có chi?n th?ng nào khi d?n d?t ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam. C? hai tr?n chính th?c c?a ?ng ? c?p ?? này ??u có k?t qu? hòa Afghanistan (t? s? 0-0) và Jordan (1-1) ? vòng lo?i Asian Cup.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Th?ng th??ng, tr? ly L? ?ình Tu?n (áo xanh) s? ??ng ra truy?n ??t y t??ng c?a HLV Park Hang-seo ??n các c?u th? ?ang thi ??u trên san.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Nh?ng nhi?u khi chi?n l??c gia Hàn Qu?c c?ng tr?c ti?p b??c ra sát ???ng biên d?c...

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

... hò hét, ch? ??o V?n Quy?t c?ng nh? các ??ng ??i m?i khi h? làm ?i?u gì ?ó khi?n ?ng ch?a hài lòng. Tr?n này, ngoài m?c tiêu ba ?i?m và t? s? cách bi?t l?n, Vi?t Nam c?n gi? chan và gi?u bài ?? ??i phó v?i các ??i th? can s?c h?n.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

?áp l?i, các c?u th? ?? thi ??u tích c?c, ghi ???c ba bàn nh? c?ng C?ng Ph??ng, Anh ??c và Quang H?i.?

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

Sau tr?n ??u, HLV Park Hang-seo th?a nh?n ?ng hài lòng v?i ba ?i?m, nh?ng ??i tuy?n v?n còn nhi?u v? trí ph?i ?i?u ch?nh - nh?t là khau thu h?i bóng ? gi?a san.

Vì sao HLV Park Hang-seo n?i cáu dù chi?n th?ng Lào?

H?m nay ??i tuy?n s? t?p nh? vào bu?i sáng, tr??c khi lên ???ng tr? v? Hà N?i vào bu?i t?i ?? chu?n b? cho tr?n ??i chi?n v?i Malaysia. Tr?n ??u này s? di?n ra trên san M? ?ình ngày 16/11.

Vi?t Nam 3-0 Lào
 
 

??c ??ng (t? Vientiane)

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email