Ch? nh?t, 11/11/2018, 14:47 (GMT+7)

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Các c?p vé ???c mua ?i và bán l?i li?n tay v?i m?c giá chênh l?ch cao g?p ba l?n.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Vé ???c L?B? Vi?t Nam (VFF) m? bán t?i qu?y ? san M? ?ình t? sáng nay, Ch? nh?t 11/11. Nh?ng kh?ng ph?i C?V nào c?ng có th?i gian và s? kiên nh?n ?? x?p hàng t? ?êm l?y ch? vào mua vé. ?ay là c? h?i ?? dan phe vé tung hoành ? khu v?c qu?ng tr??ng tr??c san M? ?ình khi nhi?u ng??i ham m? tìm ??n mua l?i.?

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Ph?n ??ng phe vé ??u ho?t ??ng theo m?t cách th?c. H? ch? ngay l?i ra c?a nh?ng ng??i x?p hàng t? ?êm và mua ???c vé ? c?a qu?y, và ?? ngh? mua l?i li?n tay v?i m?c giá h?p d?n h?n.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

S? vé thu mua l?i ???c ?ó s? ???c các phe vé t?p h?p l?i, chuy?n ra ngoài san ?? bán cho khách tìm ??n.?

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Ch? vé b?t ??u t?p n?p t? kho?ng h?n 10h, th?i ?i?m các dan phe thu mua xong vé t? dòng ng??i x?p hàng và d?n ra bên ngoài c?ng san M? ?ình ?? bán l?i.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Nhi?u phe vé s?n sàng lao ra? gi?a ???ng ?? ti?p c?n nhóm khách hàng ?i ?-t? và kh?ng mu?n t?p vào khu v?c l? ???ng ?ang ??ng ?úc.?

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia ngày 16/11 có b?n m?nh, g?m?150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 ??ng. Theo VnExpress kh?o sát, tho?t ??u m?c chênh l?ch gi?a m?nh giá g?c v?i giá vé dan phe bán bán ra ch? g?p kho?ng 1,5 l?n m?i lo?i.?

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Nh?ng càng g?n tr?a, khi ng??i ham m? ?? ??n san nhi?u h?n, m?c giá ch? ?en b?t ??u t?ng chóng m?t.?C?nh dan phe cò kè, m?c c? và chèo kéo khách hàng di?n ra huyên náo su?t c? ?o?n dài ???ng Lê Quang ??o.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Lúc 11h30, vé khán ?ài C, D ???c hét giá 1,5 tri?u ??ng m?i c?p, còn vé khán ?ài A,B ch? ??p lên t?i 2,5 tri?u m?t c?p.?Tuy nhiên, do chênh l?ch cao, nhi?u ng??i r?t ??n ?o sau khi bi?t giá.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

??n quá tr?a, ch? v?n nh?n nh?p. Nhi?u phe vé s?n sàng nh?n làm d?ch v? tìm mua theo nhu c?u c?a khách v? s? gh?, t?ng và c?a vào san.

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Nh?ng vé theo yêu c?u ??c bi?t này có th? ???c hét giá lên t?i 3,4 tri?u m?i c?p.?

Phe vé tung hoành trong ngày m? bán vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Hai C?V hài lòng vì mua ???c vé ? v? trí ??p.

Tr?n Vi?t Nam - Malaysia di?n ra trên san M? ?ình, lúc 19h30 ngày 16/11. K?t qu? cu?c so tài này ???c d? báo là s? quy?t ??nh v? trí nh?t - nhì b?ng A. ? l??t tr?n ra quan, Vi?t Nam th?ng 3-0 trên san Lào, trong khi Malaysia h? ch? nhà Cambodia 1-0.??

Ng?c Thành

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email