Ch? nh?t, 11/11/2018, 19:04 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

?ng th?y ng??i Hàn Qu?c hài h??c tru?t quy?n thi ??u c?a C?ng Ph??ng vì c? tình sút bóng vào ng??i Duy M?nh trong ph?n t?p ??i kháng chi?u 11/11.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

HLV Park Hang-seo làm tr?ng tài trong ph?n chia ??i ??i hình ?á ??i kháng t?p c?a tuy?n Vi?t Nam chi?u 11/11, t?i san c?a Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam. Tình hu?ng hài h??c x?y ra ngay lúc ??u, khi C?ng Ph??ng c? tình sút bóng vào ng??i Duy M?nh.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

Trung v? c?a tuy?n Vi?t Nam gi? v? lao t?i ph?n ?ng, cho r?ng C?ng Ph??ng ch?i phi th? thao.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

HLV Park Hang-seo quy?t ??nh th?i còi, tru?t quy?n thi ??u c?a chan sút m?i ghi bàn trong tr?n Vi?t Nam th?ng Lào 3-0. Anh ph?i ??ng ngoài trong vài phút m?i ???c tr? l?i thi ??u. Tình hu?ng này t?o ra ti?ng c??i cho c? ??i c?ng nh? C?V, phóng viên có m?t trên san.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

Tr??c ?ó, HLV Park Hang-seo c?ng cho hàng lo?t nhan viên an ninh mà VFF b? trí ?i cùng ??i "vi?t v?". Khi h? ?ang bàn nhau ?i m?i phóng viên và C?V ra ngoài ?? ??i t?p kín, thì ?ng l?i th?ng báo t?p m?, t?t c? ???c tho?i mái xem.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

?ay là bu?i t?p ??u tiên c?a tuy?n Vi?t Nam sau khi tr? v? t? Lào. Tr??c ?ó ngày 10/11 HLV Park Hang-seo quy?t ??nh "x? tr?i", cho các h?c trò ngh? t?p m?t ngày.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

Do t?p m?, HLV Park Hang-seo kh?ng cho ??i t?p n?ng v? chi?n thu?t. Các c?u th? kh?i ??ng r?i rèn ?ánh ??u và ch?i ??i kháng nh? nhàng.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

? lo?t tr?n th? hai vòng b?ng AFF Cup, tuy?n Vi?t Nam ???c ngh?. Vào ngày 16/11, ??i s? ti?p ?ón Malaysia trên san nhà. ?ay là l?i th? l?n ?? th?y trò HLV Park Hang-seo h?i ph?c th? l?c, chu?n b? cho tr?n v?i ??i th? l?n nh?t trong b?ng A.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

Ti?n D?ng và V?n Quy?t ?? bình ph?c ch?n th??ng, tuy?n Vi?t Nam còn Huy Hùng ph?i t?p riêng vì b? c?ng c?.

HLV Park Hang-seo '?u?i' C?ng Ph??ng vì hành vi phi th? thao

Cu?i bu?i t?p, V?n Lam b? ?au. Tuy nhiên, ch?n th??ng c?a anh kh?ng nghiêm tr?ng, kh?ng ?nh h??ng cho vi?c chu?n b? cho tr?n ??u t?i.

Lam Th?a

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email