Ch? nh?t, 11/11/2018, 11:04 (GMT+7)

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Có nhi?u ng??i x?p hàng t? ?êm h?m tr??c, ?? sáng nay có c? h?i mua vé tr?n ??u san nhà ??u tiên c?a th?y trò HLV Park Hang-seo ? AFF Cup 2018.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Dòng ng??i x?p hàng tr??c c?a san M? ?ình ?? mong có c? h?i s? h?u t?m vé c?a tr?n ??u gi?a hai ??i m?nh nh?t b?ng A ngày 16/11, b?t ch?p th?i ti?t kh?ng thu?n l?i. ?a s? các khu v?c c?a n?i thành Hà N?i h?m qua có m?a l?nh.?

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

B?t ??u t? 6h, kho?ng hai ti?ng tr??c khi các qu?y vé ???c m? bán, l?c l??ng an ninh ?? có m?t ?? l?p hàng rào nh?m ??m b?o an ninh.?

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Hàng nghìn ng??i chen chúc nhau t?ng centimét ??t, khi?n l?c l??ng an ninh ph?i g?ng mình gi? v? trí. Có lúc hàng rào s?t ?? ?? xu?ng nh?ng may m?n kh?ng x?y ra th??ng vong.?

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Ng??i ph? n? này x?p hàng t? 19h h?m qua. Do ??ng lau m?i chan và khó th?, ch? leo lên hàng rào "cho thoáng" nh?ng su?t n?a ti?ng sau ?ó kh?ng th? b??c xu?ng vì kh?ng còn m?t khe h? nào d??i ??t.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Nh?ng chi?c m? c?ng ???c ?em ra... x?p ch?.?Theo ti?t l? c?a Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam (VFF) v?i VnExpress, ?? có g?n 1.000 c?ng v?n t? các c? quan ?oàn th? g?i ??n v?i ?? ngh? mua 60.000 vé, trong khi s?c ch?a c?a san vào kho?ng 40.000 ch?.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

?? có nh?ng x? xát x?y ra do l??ng ng??i quá l?n, d?n ??n tranh ch?p trong khi x?p hàng.?Bên c?nh nh?ng ng??i ham m? th?c s?, c?ng có r?t nhi?u ng??i tranh th? c? h?i mua vé ?? ki?m l?i.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Hi?n nay, m?c giá ch? ?en ?? ???c ??y "lên tr?i". M?t c?p vé m?nh giá 400.000 ??ng, cho v? trí ??p nh?t ? khán ?ài A ho?c B, ?ang ???c rao bán ??n 2,5 ho?c 3 tri?u ??ng - t?c là g?p 6 ??n 8 l?n so v?i niêm y?t.?

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Cau chuy?n vé h?u nh? n?m nào c?ng x?y ra m?i khi các ??i tuy?n Vi?t Nam thi ??u trên san nhà ? các gi?i ??u l?n nh? AFF Cup, nh?ng kh?ng th? gi?i quy?t d?t ?i?m. Bên c?nh l??ng vé dành cho ng??i ham m?, VFF c?ng ph?i xoay s? ?? ?áp ?ng yêu c?u t? các nhà tài tr?, các CLB ? V-League, các tuy?n th? qu?c gia...

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

C? 10 ng??i m?t ??t ???c vào bên trong. M?i ng??i nh?n m?t tích-kê, cho phép mua t?i ?a b?n vé. D? ki?n, t?ng vé bán online và tr?c ti?p chi?m 40% - trong ?ó kho?ng 9.000 vé ???c bán t?i san M? ?ình.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia có b?n m?nh giá: 150.000 ??ng/vé, 200.000 ??ng/vé, 300.000 ??ng/vé và 400.000 ??ng/vé. Ngoài ra, ng??i ham m? c?ng ???c mua tr??c m?t c?p vé tr?n Vi?t Nam - Campuchia di?n ra ? san Hàng ??y ngày 24/11 v?i 3 m?nh giá: 100.000 ??ng/vé, 200.000 ??ng/vé và 300.000 ??ng/vé.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Ch? V? là ng??i ??u tiên mua ???c hai c?p vé ? khán ?ài B2, b?ng cách x?p hàng t? 19h h?m qua.?

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Nh?ng t?m vé này có th? ???c gìn gi? và s? d?ng??úng m?c ?ích, nh?ng c?ng có th? l?p t?c ???c mang ra ngoài san ?? bán l?i ki?m l?i. Và ch? nhan c?a nó có th? s? quay l?i ?? x?p hàng ch? l??t mua m?i.

C?V th?c ?êm, bám rào ?? mua vé tr?n Vi?t Nam - Malaysia

Kho?ng 9h, toàn b? s? vé có m?nh giá cao nh?t ?? ???c bán h?t.

??i m?a x?p hàng xuyên ?êm mua vé AFF Cup ? Hà N?i
 
 

Ng?c Thành

 
'
 
Chia s? bài vi?t qua Email